Nếu bạn là một người mới tham gia Pal + và cần yêu cầu trợ giúp, bạn có thể hỏi các người dùng cũ ở đây. Hãy chắc chắn để được trả lời rõ ràng và chính xác với các câu hỏi mà bạn có, và đừng quên để thấy sự đánh giá bằng cách sử dụng "@" để đánh dấu và ghi nhận những người đã giúp bạn